Yayınlarım

Uluslararası Yayınlar

SCI Kapsamına Girenler:

 1. Buğra D. Bozfakioğlu Y, Büyükuncu Y, Bulut T: Gangrene de Fournier. Etude analytique de six cas. J Chir (Paris) 127:115-6, 1990.
 2. Kurtoğlu M, Ertekin C, Bulut T, Belgerden S, Atagenç F: Management of vascular injuries of the extremities. One hundred and fifteen cases. International Anjiology 10:95-9I 1991.
 3. Sökücü N, Bulut T, Yamaner S, Akyüz A, Büyükuncu Y, Buğra D: Single-dose antibiotic prophylaxis in elective colorectal surgery (A clinical trial of four groups). Proceedings of the 18th International Congress of Chemotherapy Book, p.563-5, Stockholm, Sweden, 1993.
 4. Kayabalı M, Hazar H, Gürsoy MA, Bulut T: Free oxygen radicals in restraint induced stress gastritis. Surgery Today 24:530-33, 1994.
 5. Köksoy F, Bulut T, Köse H, Soybir G, Yalçın O, Aker Y: The effects of cholelithiasis and cholacystectomy on gastric emptying. J R Coll Surg Edinb 39:164-7, 1994.
 6. Yamaner S, Buğra D, Müslümanoğlu M, Bulut T, Çubukçu O, Ademoğlu E: Effects of Octreotide on the healing of intestinal anastomosis following small bowel obstruction in rats. Dis Colon Rectum 38:308-312, 1995.
 7. Köksoy F, Soybir G, Bulut T, Yalçın O, Aker Y, Köse H: Internal supravesical hernia: Report of a case 61:1023-4, 1995.
 8. Özdemirler G, Pabuççuoğlu H, Bulut T, Buğra D, Uysal M, Toker G: Increased lipoperoxyde levels and antioxydant system in colorectal cancer. J Cancer Res Clin Oncol 124:555-9, 1998

Uluslararası kongre bildiri ve posterler

 1. Kayabalı M, Kurtoğlu M, Belgerden S, Ertekin C, Bulut T: Blunt arterial injuries. 5th Congress of the European Chapter of the International Union of Anjiology, Barcelona, Spain, 1990.
 2. Ertekin C, Kurtoğlu M, Bulut T, Belgerden S: Management of popliteal and shank arterial injuries. 2nd Mediterranean Congress of Anjiology, Antalya, Turkey, 1990.
 3. Sökücü N, Yamaner S, Buğra D, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Çağ M: Role of ultrasonography, plasma alkaline phosphatase and gamma glutamyl transpeptidase levels in the preoperative diagnosis of hepatic metastases of colorectal carcinomas. Eurosurgery '92, 2nd European Congress of Surgery Brussels, 2-5 June 1992
 4. Akyüz A, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Yamaner S, Gökşen Y, Sökücü N, Çağ M: Remedial operations for postgastrectomy syndromes. Eurosurgery '92, 2nd European Congress of Surgery Brussels, 2-5 June 1992
 5. Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A, Sökücü N, Bulut T, Yamaner S: Endoscopic polypectomies (78 cases). Eurosurgery '92, 2nd European Congress of Surgery Brussels, 2-5 June 1992
 6. Buğra D, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N: Surgical treatment of hydatid disease of the liver. Eurosurgery '92, 2nd European Congress of Surgery Brussels, 2-5 June 1992
 7. Sökücü N, Bulut T, Buğra D, Yamaner S, Akyüz A, Büyükuncu Y: Prospective randomized trial of current antibiotics for prophylaxis in elective colorectal surgery. 18th International Congress of Chemotherapy Stockholm, Sweden, June 27, July 2, 1993

Uluslararası kitaplar

Ulusal dergilerdeki yayınlar

 • İngilizce
  1. Buğra D, Alper A, Bulut T, Gökşen Y, Emre A, Çevikbaş U: Villous tumors of the duodenum (Report of two cases). Med Bull Istanbul 23:177-82, 1990.
  2. Güçlü ME, Fidan N, Bulut T, Kargı A: Malignant pleural mesothelioma presenting as superior vena cava syndrome. Med Bull Istanbul 24:331-6, 1991.
  3. Bulut T, Kayabalı M, Savcı N, Ercan E, Sönmez Y, Genç F: The effects of oxygen free radicals versus scavengers during short term small bowel ischemia and reperfusion period. Turk J Med Biol Res 4:221-8, 1993.
  4. Bulut T, Buğra D, Akyüz A, Büyükuncu Y, Yamaner S, Sökücü N, Gökşen Y, Çilingiroğlu K: Remedial operations for postgastrectomy syndromes. Med Bull Istanbul 28(1):15-21, 1995
  5. Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Dolay K: Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG): 12 Cases. Journal of Endoscopic Laparoscopic & Minimally Invasive Surgery (Basımda)
 • Türkçe
  1. Başar Y, Belgerden S, Kurtoğlu M, Bulut T: Duodenal ülser kanamalarında cerrahi tedavi sonuçları. Çağdaş Cerrahi Dergisi 4:266-70, 1987.
  2. Başar Y, Bozbora A, Arat R, Bulut T, Çevikbaş U: Midenin düz kas kökenli tümörleri. İst Tıp Fak Mecm 51:641-8, 1988.
  3. Başar Y, Bulut T, Akyüz A, Çevikbaş U: Sıçanlarda temiz ve kirli karında deneysel olarak meydana getirilen duodenal defektlerin jejunal serozal yama (patch) ile onarımının karşılaştırılması. Çağdaş Cerrahi Dergisi 3:183-6, 1989.
  4. Özmen V, İğci A, Bulut T, Bozfakioğlu Y, Dağoğlu T, Ünal M: Fibrokistik meme hastalığı (Fizyolojik nodülarite). Ulusal Cerrahi Dergisi 6:59-62, 1990.
  5. Ertekin C, Bulut T, Atamer T, Kurtoğlu M, Sargın D: Hemofilili hastalarda cerrahi girişimler (Üç olgu nedeniyle). Çağdaş Cerrahi Dergisi 4:239-41, 1990.
  6. Ertekin C, Bulut T, Belgerden S, Kurtoğlu M, Yamaner S: Penetran kalp yaralanmaları. Cerrahpaşa Tıp Fak. Dergisi 22:123-128, 1991
  7. Ertaş E, Atamanalp S, Bulut T, Polat Y, Kuşkay S, Ören D: İskemi ve reperfüzyon sonrası karaciğer dokusunda malondialdehit değeri ve süperoksit dismutazın etkisi. T Klin Gastroenterohepatoloji 2:139-42, 1991.
  8. Belgerden S, Güçlü ME, Ertekin C, Bulut T: Künt karaciğer yaralanmaları (159 olgu analizi). Ulusal Cerrahi Dergisi 7:54-7,1991.
  9. Bulut T, Ertekin C, Güçlü ME, Mercan S: Yabancı cisimlerin batında transmural migrasyonla yarattığı barsak obstrüksiyonları. Ulusal Cerrahi Dergisi 7:190-1, 1991.
  10. Atamanalp S, Ertaş E, Ören D, Bulut T, Kuşkay S: İntestinal iskeminin erken döneminde serum enzim düzeyleri. A Üni Tıp Fak Bülteni 23:369-73, 1991.
  11. Ertekin C, Güçlü ME, Bulut T, İnal M, Türel Ö: Marjinal ülser perforasyonları. İst Tıp Fak Mecm 54:435-40, 1991.
  12. Ertaş E, Polat T, Bulut T, Atamanalp S, Kuşkay S, Demirtaş T: İnguial hernilerde rektus fasyasında hidroksiprolen değeri. T Klin Araştırma 9:395-7, 1991.
  13. Ertekin C, Bulut T, Güçlü ME, Çağlıkürekçi M, Türel Ö: Komplike ince barsak malin tümörleri. İst Tıp Fak Mecm 54 261-8,1991.
  14. Kayabalı M, Bulut T, Kurtoğlu M, Güçlü ME, Belgerden S: Kolonun akut psödo-obstrüksiyonu (Ogilvie sendromu) Klinik Gelişim 4:998-1000, 1991.
  15. Buğra D, Gönül N, Büyükuncu Y, Sökücü N, Aksoy G, Küçük B, Bulut T, Yamaner S: Kolonoskopi öncesi kolon temizliğinde polietilen glikol solüsyonu ile konvansiyonel temizlik yönteminin karşılaştırılması. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 2(4):173-177, 1992
  16. Sökücü N, Yamaner S, Buğra D, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Çağ M: Kolorektal kanserlerin karaciğer metastazlarının ameliyat öncesi tanısında ultrasonografi, plazma alkali fosfataz ve gamma glutamil transpeptidaz düzeyi tayininin yeri. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 2(3):111-113, 1992
  17. Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Bulut T, Sökücü N, Yamaner S: Terapötik endoskopik girişimler (Kolonoskopik polipektomi ve endoskopik papillotomi). Klin Deney Cerrah Derg 1:103-108, 1993
  18. Çilingiroğlu K, Gökşen Y, Bulut T, Buğra D, Sökücü N, Akyüz A, Büyükuncu Y, Yamaner S: Kolorektal kanserlerde cerrahi tedavi ve takip sonuçları (140 olgunun analizi). Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 3:189-194, 1993
  19. Köse H, Köksoy F, Yalçın O, Soybir G, Bulut T, Başak T: Deneysel kolitte superoksit dismutaz, katalaz, desferroksamin ve disülfiramın etkileri. Ulusal Cerrahi Dergisi 9:22-5, 1993.
  20. Buğra D, Bulut T, Yamaner S, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N: Polietilen glikol (Golytely) solüsyonunun kolorektal cerrahi girişimlerden önce mekanik barsak temizliğindeki yeri. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 4(2):53-56, 1994
  21. Sökücü N, İnal M, Bulut T, Buğra D, Müslümanoğlu M, Akyüz A, Büyükuncu Y: Ameliyat sonrası pelvik ışınlamada ince barsakları radyasyondan koruyucu bir yöntem olarak poliglikolik asit greft uygulaması. Kolon Rektum Hast Derg 4:35-8, 1994.
  22. Buğra D, Akyüz A, Büyükuncu Y, Bulut T, Gençosmanoğlu R, Sökücü N, Gökşen Y, Yamaner S: Laparoskopik kolesistektomi. 137 olguluk çalışma sonuçları. End. Lap. ve Minimal İnvaziv Cerrahi 1:39-45, 1994
  23. Güloğlu R, Bulut T, Tanırgan F, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Çevikbaş U, Sökücü N, Yamaner S: Selim hastalık nedeniyle ameliyatlı mide mukozasının endoskopik incelemesi (137 olgunun analizi). İst.Tıp Fak. Mecm 57(4):1-4, 1994
  24. Buğra D, Bulut T, Gençosmanoğlu R, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Gökşen Y, Çilingiroğlu K: İdiyopatik megarektum ve megakolonun cerrahi tedavisi. Klin Deney Cerah Derg 2:168-170, 1994.
  25. Bulut T, Gençosmanoğlu R, Buğra D, Büyükuncu Y: Laparoskopik kasık fıtığı tamiri. End Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi 1:184-8, 1994.
  26. Çilingiroğlu K, Bulut T, Buğra D, Akyüz A: Hepatikojejunostomi, Caroli hastalığının cerrahi tedavisinde yeni bir yaklaşım. Ulusal Cerrahi Dergisi 11:199-203, 1995.
  27. Büyükuncu Y, Buğra D, Bulut T, Akyüz A, Sökücü N, Gençosmanoğlu R, Yamaner S, Gökşen Y, Çilingiroğlu K: Laparoskopik kolesistektomi öncesi ve sonrası endoskopik retrogradkolanjiyopankreatografi (ERCP) uygulamaları. İst Tıp Fak Mecm 58(3):17-20, 1995
  28. Buğra D, Bulut T, Yamaner S,Sökücü N, Berber E, Büyükuncu Y, Akyüz A, Gökşen Y, Çilingiroğlu K: Komplike anal fistüllerde seton uygulaması. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 6(4):183-187, 1996
  29. Atagenç F, Dilege Ş, Başar Y, Tabak B, Bulut T: Spontan nontravmatik Clostridial infeksiyon ve kolon karsinomu. Kolon Rektum Hast Derg 6:96-7, 1996.
  30. Tanırgan F, Bulut T, Buğra D, Yamaner S, Tanırgan G, Çevikbaş U: Epidermal growth faktörün kolon anastomozunun iyileşmesi üzerine etkileri. Kolon ve Rektum Hast Derg 6:56-60, 1996.
  31. Avtan L, Yamaner S, Bulut T, Çağ M, Hureau J: Kolonoskopik kolorektal perforasyonlarda risk faktörleri ve tedavi prensipleri. İst Tıp Fak Mecm 59:74-77, 1996.
  32. Buğra D, Yamaner S, Şahin A, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Gökşen Y, Çilingiroğlu K: Laparoskopik kolesistektomi (483 vakanın değerlendirilmesi). Klin Deney Cerrah Derg 5:1-6, 1997
  33. Bulut T, Yamaner S, Buğra D, Sökücü N, Akyüz A, Berber E: Retroperitoneal tümörler. Klin Deney Cerrah Derg 5(2):59-64, 1997
  34. Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Berber E, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Gökşen Y, Dolay K: Rektum kanserine yönelik low anterior rezeksiyonlarda mezorektum eksizyonunun lokal nüks ve sağkalım üzerine etkileri. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 7(2):84-88, 1997
  35. Müslümanoğlu M, Dolay K, Yamaner S, İğci A, Bulut T, Cabıoğlu N, Kocataş A, Keçer M, Genç FA: Erken evre distal rektum kanserinde konservatif tedavi: Lokal eksizyon.. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 7(2):77-83, 1997
  36. Bulut T, Yamaner S, Umurtak G, Buğra D, Büyükuncu Y, Sökücü N: Kolorektal kanserli hastalarda depresyon sorunu ve yaşam kalitesi değerlendirmesi. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi (Basımda)

Ulusal kongre bildiri ve posterleri

 1. Bulut T, Akyüz A, Yamaner S, Buğra D: Remedial operations for postgastrectomy syndromes. Ulusal Cerrahi Kongresi '92 İstanbul, 14-18 Mayıs 1992
 2. Bulut T, Başar Y, Yamaner S, Akyüz A, Büyükuncu Y: Sıçanlarda kirli ve temiz karında deneysel olarak meydana getirilen duodenal defektlerin seftriakson profilaksisi altında "jejunal patch" ile onarımının karşılaştırılması. 7.Türk Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi Kuşadası, 31 Mayıs - 5 Haziran 1992
 3. Yamaner S, Sökücü N, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Gökşen Y: Elektif kolorektal cerrahide tek doz antibiyotik ile profilaksi. 7.Türk Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi Kuşadası, 31 Mayıs - 5 Haziran 1992
 4. Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A, Bulut T, Gençosmanoğlu R: Laparoskopik kolesistektomi öncesi ve sonrası ERCP uygulamaları. 1.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi Özet Kitapçığı s.34, İstanbul, 1993.
 5. Buğra D, Akyüz A, Bulut T, Büyükuncu Y, Sökücü N, Çilingiroğlu K, Gökşen Y, Gençosmanoğlu R; Laparoskopik kolesistektomi – 137 olguluk çalışma sonuçları. 1.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi Özet Kitapçığı s.55, 1993.
 6. Özmen V, Müslümanoğlu M, Buğra D, İğci A, Asoğlu O, Bulut T: Duodenal ülser tedavisinde laparoskopik bilateral vagotomi + endoskopik pilor balon dilatasyonu. 1.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi Özet Kitapçığı s.58, 1993.
 7. Eksik A, Erbaydar S, Akgün A, Bulut T, Özden Y: İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Kliniğinde Hastane İnfeksiyonlarının Maliyet Analizi. IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Didim, 1994.
 8. Bulut T, Gençosmanoğlu R, Büyükuncu Y, Akyüz A: Laparoskopik kasık fıtığı tamiri. Ulusal Cerrahi Kongresi. İstanbul, 1994.
 9. Büyükuncu Y, Bulut T, Buğra D, Sökücü N: Distal rektum karsinomlarında çift stapler ile anastomoz uygulamaları. Ulusal Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1994.
 10. Bulut T, Buğra D, Berber E, Sökücü N, Akyüz A, Büyükuncu Y: Komplike perianal fistül tedavisinde seton uygulamasının sonuçları. VI.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, 1995.
 11. Buğra D, Özmen V, Bulut T, Bilge O, Sökücü N: Rektumun diffüz kavernöz hemanjiomunun cerrahi tedavisinde aşağı anterior rezeksiyonun yeri. VI.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, 1995.
 12. Sökücü N, Bulut T, Buğra D, Yamaner S, Gökşen Y, Çilingiroğlu K: Restoratif proktokolektomiler. VI.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Belek, Antalya, 10-14 Eylül 1995.
 13. Buğra D, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Şahin A: Laparoskopik kolesistektomi . 337 olguluk çalışma sonuçları. II.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 14 - 16 Eylül 1995
 14. Büyükuncu Y, Buğra D, Bulut T, Yamaner S, Akyüz A: Safra fistüllerinin tanı ve tedavisinde ERCP. II.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 14 - 16 Eylül 1995
 15. Bulut T: Ailesel meme ve kolon kanserinin moleküler genetiği. Bilimsel toplantı. Bilkent Üniversitesi, Ankara, 1996.
 16. Büyükuncu Y, Buğra D, Bulut T, Yamaner S, Akyüz A: Safra yolları cerrahisi sonrası erken dönemde gelişen komplikasyonların tanı ve tedavisinde ERCP. 13.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi Antalya, 8-13 Ekim 1996
 17. Gençosmanoğlu R, Asoğlu O, Yamaner S, Buğra D, Bulut T, Çevikbaş U: Kolon karsinogenezisinde anastomozun ve okterotidin etkileri. 13.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi Antalya, 8-13 Ekim 1996
 18. Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Berber E, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Gökşen Y: Total mezorektal eksizyonun rektum kanseri cerrahisinde sağkalım ve lokal nüks üzerine etkileri. VII.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Kemer Antalya, 8 - 11 Eylül 1997
 19. Müslümanoğlu M, Dolay K, Yamaner S, İğci A, Bulut T, Cabıoğlu N, Keçer M, Genç FA: Erken evre rektum kanseri tedavisinde Kraske ameliyatı ve transanal yaklaşım uygulanabilir mi?. VII.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Kemer Antalya, 8 - 11 Eylül 1997
 20. İğci A, Turanlı S, Müslümanoğlu M, Dolay K, Yamaner S, Bulut T: Kolorektal kanserlerin görüntülenmesinde Tc-99m ile işaretli anti-CEA kullanılarak yapılan immünosintigrafinin yeri. VII.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Kemer Antalya, 8 - 11 Eylül 1997
 21. Bulut T, Yamaner S, İka H, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Gökşen Y: Kolorektal kanserli hastalarda perioperatif allojenik kan transfüzyonunun immun profil üzerine etkileri. VII.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Kemer Antalya, 8 - 11 Eylül 1997
 22. Bulut T, Yamaner S, Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A: Safra yolları cerrahisi sonrası erken dönemde gelişen komplikasyonların tanı ve tedavisinde ERCP. III.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 14-16 Mayıs 1997, İstanbul.
 23. Yamaner S, Bulut T, Akyüz A, Kalaycı M, Buğra D, Büyükuncu Y, Sökücü N, Gökşen Y: Mide kanseri nedeniyle uyguladığımız total gastrektomilerin değerlendirilmesi (57 olgu). XV.Ulusal Gastroenteroloji Haftası 12-16 Eylül 1998, İstanbul.

Konferans, panel, seminer

 1. Bulut T: Kolorektal cerrahi komplikasyonları. Kolon ve Rektum Kanseri Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu (İstanbul, 26 Ekim 1996)
 2. Bulut T: Hiperasidite sendromlarında cerrahi tedavi. Hiperasidite sendromlarının günümüzdeki tedavisi. Mezuniyet sonrası bilimsel eğitim toplantısı. 23 Kasım 1996, Bolu.
 3. Bulut T: Kolitis ülserozanın günümüzdeki tıbbi-cerrahi tedavisi. Cerrahi tedavi yöntemlerindeki yenilikler. Mezuniyet sonrası bilimsel eğitim toplantısı, İstanbul, 1996.
 4. Bulut T: Total gastrektomi – Mide kanserinde endikasyonlar, sınırları, teknik yöntem ve postoperatif dönem. Özofagus ve Mide Kanseri Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu (İstanbul, 24 - 25 Ekim 1997)
 5. Bulut T: Anorektal fizyoloji testleri. Selim Kolon, Rektum ve Anüs Hastalıkları, 3.uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu (İstanbul, 23-24 Ekim 1998)
 6. Bulut T: Kabızlık ve cerrah. Selim Kolon, Rektum ve Anüs Hastalıkları, 3.uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu (İstanbul, 23-24 Ekim 1998)
 7. Bulut T: Akut Mezenter İskemi, İskemik Barsak Hastalıkları, Mezuniyet sonrası eğitim toplantısı, 13 Mayıs 1998, İstanbul.

Ulusal kitap bölümleri

 1. Sökücü N, Bulut T: Cerrahi kanama ve transfüzyon. S.77-91. Değerli Ü.(ed.) Genel Cerrahi, Nobel Kitapevi, 1994.
 2. Bulut T: Cerrahi kanama ve transfüzyon. Genel Cerrahi (6.baskı), Ünal Değerli (ed.), Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 1998